~HIDUP PENUH KEHIJAUAN~

...


Online Now Icons

analisis jurnal perkembangan motor PISMP SEM 2 major PJ

Tajuk
Kajian terhadap kemahiran motor kasa kanak – kanak prasekolah
Penulis
Wang, Joanne Hui- Tzu
Jurnal
Jurnal Penyelidikan Pendidikan Kanak – Kanak
Tahun
2004


PENGENALAN

Latar Belakang
Kajian

PDMS-2 (Peabody Development Motor Scales Second Edition)
PDMS- 2 adalah program pembangunan motor kanak- kanak yang memberi penilaian latihan atau pemulihan yang mendalam terhadap kemahiran motor kasar dan halus. Penilaian ini terdiri daripada enam subjek yang mengukur kemampuan motor yang saling berkaitan dan berkembang sejak awal kehidupan. Program ini direka untuk mengetahui kemampuan motor anak-anak sejak lahir sampai usia 5 tahun. Kesahihannya telah ditentukan secara empirik. Sampel normatif terdiri daripada 2003 orang yang tinggal di 46 negara. PDMS -2 boleh digunakan oleh pakar diagnostik, pakar intervensi awal, diadaptasi oleh guru pendidikan fizikal, psikologi, dan lain-lain yang tertarik dalam menyemak kemampuan motor kanak - kanak.
Subjek:
Refleks:subset 8 item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kanak- kanak bertindak balas secara automatik terhadap peristiwa persekitaran. Oleh kerana refleks biasanya menjadi bersepadu pada masa seorang anak berusia 12 bulan, subset ini hanya diberikan kepada bayi yang baru lahir sehingga 11 bulan.
Statik: subset 30 item ini digunakan untuk mengukur kemampuan seorang kanak- kanak untuk mempertahankan kawalan tubuhnyaterhadap pusat graviti dan mempertahankan ekuilibrium. Subset ini sesuai untuk semua peringkat umur.
Lokomotor: langkah-langkah subset 89 item ini adalah untuk menilai kemampuan kanak- kanak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tindakan diukur meliputi merangkak, berjalan, berlari, melompat dan melompat ke hadapan.
Manipulasi Objek: subset 24item ini pula untuk menilai kemampuan kanak- kanak untuk memanipulasi bola. Contoh tindakan diukur meliputi kemahiran menangkap, membaling dan menendang.Oleh kerana kemahiran ini tidak jelas sampai anak telah mencapai usia 11 bulan, subset ini hanya diberikan kepada kanak-kanak berusia 12 bulan dan lebih tua.
Menggenggam: langkah-langkah subset 26 item ini bertujuan untuk menilai kemampuan kanak- kanak untuk menggunakan tangannya. Ini bermula dengan kemampuan untuk menggenggam satu objek dengan satu tangan dan berlangsung dengan tindakan yang melibatkan penggunaan terkawal jari-jari kedua - dua tangan.
Visual-Motor Integrasi: subset 72 item ini adalah untuk mengukur kemampuan seseorang kanak- kanak untuk menggunakan kemahiran visual persepsinya untuk melakukan tugas kompleks koordinasi mata-tangan seperti untuk mencapai dan memegang benda.


Penyataan Masalah

Perkembangan dan pertumbuhan kemahiran motor kasar memerlukan bimbingan dan bantuan daripada ibu bapa dan para guru termasuklah seseorang yang lebih mahir. Jika dibiarkan begitu sahaja melalui kematangan dan pertumbuhan secara semulajadi, prestasi kemahiran motor kasar kanak – kanak tidak akan meningkat dan berada pada tahap prestasi yang rendah. Malah, amalan gaya hidup kanak – kanak kini yang gemarkan aktiviti dalam rumah seperti menonton televisyen berbanding bermain di luar akan menyebabkan motivasi dan peluang untuk perkembangan motor kasar menjadi rendah. Malah, mereka akan menjadi lebih pasif dan sekaligus mendidik mereka untuk menjalani gaya hidup yang tidak sihat. Kanak – kanak yang dilihat memerlukan bantuan dalam perkembangan kemahiran motor kasar perlu dibantu dan termasuk juga kanak – kanak berkeperluan khas. Meskipun, terdapat skala atau pengukuran tertentu dalam menilai perkembangan motor kasar melalui kematangan umur namun faktor perbezaan individu akan turut mempengaruhi perkembangan kemahiran motor seseorang kanak- kanak.

Kepentingan Kajian

1.      Kanak – kanak mendapat kegembiraan dan kebahagian melalui pergerakan kreatif.

2.      Kanak – kanak dapat belajar sesuatu pengalaman baru melalui pergerakan.

3.      Kanak – kanak dapat mengekspresi perasaan dan mampu berkomunikasi dengan persekitaran.

4.      Dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan kanak – kanak dari aspek fizikal, mental, sosial dan emosi.

5.      Kanak – kanak dapat mengolah dan mengeksplorasi fikiran dan keinginan diri secara spontan dan imaginatif.


Objekti / Signifikan
Kajian

Untuk mengkaji kesan program pergerakan kreatif terhadap keupayaan kemahiran motor kasar kanak – kanak prasekolah.


Persoalan Kajian/
Hipotesis Kajian

1.      Adakah terdapat sebarang perbezaan yang signifikan terhadap kemahiran motor kasar bagi kanak – kanak yang terlibat dalam program pergerakan kreatif dengan kanak- kanak yang berada dalam kumpulan kawalan?

2.      Adakah terdapat sebarang perbezaan yang signifikan dalam skor manipulasi objek terhadap PDMS-2 bagi kanak – kanak yang terlibat dalam program pergerakan kreatif dengan kanak- kanak yang berada dalam kumpulan kawalan?

3.      Adakah terdapat sebarang perbezaan yang signifikan dalam skor statik terhadap  kanak – kanak yang terlibat dalam program pergerakan kreatif dengan kanak- kanak yang berada dalam kumpulan kawalan?

4.      Adakah terdapat sebarang perbezaan yang signifikan dalam skor lokomotor kepada PDMS-2 bagi kanak – kanak yang terlibat dalam program pergerakan kreatif dengan kanak- kanak yang berada dalam kumpulan kawalan?


Batasan Kajian

Peserta kajian ini terdiri daripada kanak-kanak menghadiri prasekolah yang berusia 36 bulan hingga 71 bulan, di Taichung, Taiwan.  Secara spesifik, semua subjek dikumpulkan mengikut kategori - kategori berikut: 36-47 bulan, 48-59 bulan dan 60-71 bulan. Daripada 60 subjek, 30 menyertai program pergerakan kreatif, sementara 30 subjek menyertai permainan yang tidak berstruktur.

Instumen yang digunakan untuk menilai perkembangan kemahiran motor kasar dalam kajian ini ialah PDMS-2.

Jenis penilaian yang digunakan meliputi aspek – aspek seperti kemahiran motor kasar, kemahiran manipulasi objek, kemahiran statik dan kemahiran lokomotor. Semua aspek penilaian ini menumpukan kepada perbandingan bagi kanak – kanak yang mengikuti program pergerakan kreatif dengan kanak – kanak yang mengikuti permainan yang tidak berstruktur.


Definisi Operational

"Kreatif" ditakrifkan mencipta untuk menjalani kehidupan atau membuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Tari, aktiviti dramatik dan bermain boleh dianggap sebagai sebahagian daripada pergerakan. Pergerakan kreatif merangkumi bidang-bidang seperti muzik, bahasa, drama, sastera, dan bahkan matematik dan ilmu pengetahuan.
“Eksplorasi pergerakan," "pergerakan ritma kreatif," "pendidikan pergerakan," "pendidikan tarian moden", "pergerakan kreatif," dan "tarian kreatif" sering digunakan untuk merujuk pada tarian bagi kanak-kanak dalam bidang pendidikan.
Kemahiran motor halus merujuk kepada kemahiran seperti fleksibiliti pergelangan tangan, lengan dan tangan dan kelajuan jari. Kemahiran motor kasar merujuk kepada kemahiran seperti berada dalam keadaan statik dan keseimbangan dinamik, kekuatan dan koordinasi badan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori BerkaitanTeori pada 1980-an telah mencadangkan agar kemahiran motor boleh dipertingkatkan melalui latihan, pembelajaran dan interaksi persekitaran mempromosikan integrasi tahap pematangan berurutan yang dikenalpasti sebagai perkembangan motor (Gallahue, 1993; Gallahue & Ozmun, 1995). Baru-baru ini, penyelidik telah mengumpulkan bukti untuk mengesahkan kedudukan teori ini bahawa kemahiran motor dapat  ditingkatkan melalui intervensi (Folio & Fewell, 2000). Para penyelidik telah melaporkan bahawa kanak-kanak yang telah menyertai program intervensi motor dapat menggalakkan kemahiran sekuensial kanak – kanak sekaligus dapat memberikan  signifikan terhadap perkembangan motor (Blok & Davis, 1996; Boucher & Doescher, 1992).

Penyelidik juga berpegang kepada teori motor behavioris yang mempunyai kaitan dengan kematangan dan pengalaman kanak – kanak. Selain itu, asas perkembangan kemahiran motor kasar dalam kajian ini menekankan kepada kemampuan anggota badan yang dibahagikan kepada beberapa aspek.


Sorotan Berkaitan

Peranan Pergerakan dan Perkembangan Kanak – Kanak
Pergerakan dan sentuhan adalah sumber pertama untuk bayi bermain dan belajar yang perlu pengasuh berikan kepada seseorang bayi. Mereka membangunkan kemahiran dalam melompat, melompat, melompat, berlari, melompat, meluncur, membaling dan menangkap (BENELLI & Yongue, 1995). Pica (2000) menyatakan bahawa setelah seorang anak boleh merangkak dan berjalan, kemahiran motor kasar harus diajarkan. Kegagalan untuk mengembangkan dan memperbaiki pergerakan asas dan kemahiran ini khususnya semasa zaman prasekolah boleh menyebabkan kekecewaan dan kegagalan semasa zaman remaja dan dewasa. Menurut Jacob (1993), ciri-ciri perkembangan pada zaman kanak-kanak adalah optimum semasa pertumbuhan fizikal dan mental. Walaupun pergerakan lebih berperanan dalam domain fizikal, namun ia juga penting untuk pembanguan sosial / emosional (afektif) dan pembangunan kognitif.

Pendidikan Pergerakan
(Stinson, 1988). Kajian ini mendapati bahawa tren pendidikan telah mendorong kepada pengajaran seni kreatif , tarian, drama atau permainan. Pergerakan tidak selalunya tarian. Namun, tarian selalunya melibatkan pergerakan. Pergerakan merupakan sumber ataupun asas kepada tarian seperti juga muzik diperbuat daripada suara. Semakin seseorang itu memahami sesuatu bahan atau sumber, semakin baik kemampuannya untuk mengubah idea-idea seseorang (terutamanya kanak-kanak) ke dalam pengalaman tarian yang bermakna. Pergerakan kreatif adalah panduan eksplorasi konsep pergerakan yang dirancang untuk meningkatkan kesedaran anak-anak dan pemahaman mereka sendiri terhadap sesuatu pergerakan.

Perkembangan Motor Kasar
(Munro,1985).Kemahiran motor dibahagikan kepada enam aspek: kesedaran tubuh, keseimbangan, lokomotor, hubungan ruang, manipulasi dan ritma serta masa.
(Harrow,1972). Perkembangan motor dikelaskan dalam susunan hirarki, bermula dengan tingkahlaku refleks dan kemajuan melalui asas pergerakan fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fizikal dan kemahiran pergerakan.
(Arnheim dan Pestolesi,1973). Ciri-ciri motor kasar semasa kanak-kanak banyak melibatkan perkembangan kemahiran lokomotor. Asas kemahiran motor berfungsi sebagai landasan untuk kegiatan yang lebih kompleks yang terdapat  dalam pendidikan pergerakan. Walaupun sebahagian besar kemahiran motor dipelajari, asas kemahiran motor sebenarnya bergantung pada kematangan.
(Diem, 1991). Kanak – kanak bermula dengan pergerakan mudah seterusnya kepada pergerakan yang lebih kompleks.Perkembangan ini dapat  membina asas yang logik untuk kemahiran seterusnya.
Bagi kanak – kanak prasekolah dan murid – murid sekolah rendah, adalah amat penting untuk menguasai kemahiran kecekapan pola-pola motor kasar dalam pergerakan lokomotor, postur dan kawalan keseimbangan dan manipulasi objek.

Kerangka Konsep
Pendidikan Pergerakan
Sistem Analisis Pergerakan yang dibangunkan oleh Rudolph Laban (1980), adalah kerangka asas pergerakan tarian untuk menganalisa, merekod tarian, dan melatih para pendidik tarian dan pelajar - pelajar. Komponen yang terlibat termasuklah tubuh, gaya, ruang, waktu dan usaha / bentuk. Sistem ini menyediakan pelbagai langkah dan saranan dengan memaparkan keterangan – keterangan terperinci dan begitu penting dalam membantu pelajar untuk meneroka dan menganalisis pergerakan tubuh sekaligus membolehkan mereka  memahami tubuh dan pergerakan. Sistem ini ialah asas bagi struktur konsep moden dan asas kepada kepentingan pembangunan pendidikan pergerakan (Munro, 1985).Pendekatan Laban ini telah menyediakan landasan bagi merancang rancangan pelajaran yang berkesan untuk digunakan kepada kanak-kanak dan pendekatan ini telah digunakan dalam kajian ini sebagai panduan.

METODOLOGI KAJIAN

Rekabentuk KajianPeserta
Sasaran kajian ini terdiri daripada kanak-kanak prasekolah yang berusia 36 bulan hingga 71 bulan, di Taichung, Taiwan. Subjek dipilih secara rawak daripada prasekolah terpilih. Sejumlah 60 kanak – kanak dipilih setelah mendapat izin daripada beberapa pihak terbabit. Secara spesifik, semua subjek dikumpulkan mengikut kategori - kategori berikut: 36-47 bulan, 48-59 bulan dan 60-71 bulan. Daripada 60 subjek, 30 menyertai program pergerakan kreatif, sementara 30 subjek menyertai permainan yang tidak berstruktur.

Program Intervensi
Program intervensi ialah pengajaran pergerakan kreatif yang berlangsung selama 6 minggu. Jangkamasa bagi setiap sesi pengajaran ialah selama 30 minit. Pengajaran berlangsung sebanyak dua hari seminggu, mengikut rancangan pengajaran tertentu. Program pergerakan kreatif terdiri daripada lima bahagian: 1) memanaskan badan, 2) mengeksplorasi konsep, 3) membangunkan kemahiran, 4) mencipta, dan 5) menyejukkan badan. Program intervensi ini berdasarkan pendekatan format rancangan pengajaran konseptual Gilbert (1992). Rancangan pengajaran direka secara khusus untuk kajian ini dan diadaptasi daripada hasil kerja Laban. Laban (1980) menunjukkan bahawa setiap pergerakan dipengaruhi oleh empat unsur: ruang, usaha, tubuh dan hubungan. Sepanjang program ini, kanak – kanak yang berada dalam kumpulan eksperimen telah diperkenalkan dan dibimbing dengan unsur – unsur pergerakan dan konsep tarian. (Gilbert, 1992).

Instruktur kelas ialah guru tari kreatif berkelulusan dari The Creative Dance Center di Seattle yang memiliki gelaran doktor dalam pendidikan kanak- kanak usia awal dan juga mengajar tarian kreatif di peringkat prasekolah selama 11 tahun. Beliau merupakan professor di Institut Kesihatan  Sains dan Teknologi Chungtai, Taiwan.


Pentadbiran Instrumen Kajian

Penelitian ini direka bentuk untuk menguji soalan pra dan soalan post yang diaplikasikan untuk kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. PDMS-2 digunakan untuk menentukan perubahan dalam kemahiran motor kasar. Oleh kerana waktu ujian yang panjang, terdapat keperluan untuk meminta pembantu dalam penyelidikan ini. Tujuh pembantu adalah bekas pelajar dan penyelidik dari Institut Kesihatan Sains dan Teknologi Chungtai . Untuk ujian PDMS-2, setiap pembantu dilatih dalam penggunaan instrumen ini bermula 14 Januari sehingga 18 Januari 2002. Latihan ini melibatkan proses melihat rakaman video bagi seorang kanak -kanak yang sedang diuji melalui pentadbiran PDMS- 2. Penyelidik dan tujuh pembantu mencapai kata sepakat sebagai pengantara yang boleh diharapkan dan dipercayai. Pasukan ini ditubuhkan untuk meneliti keadaan pretest dengan membuat rakaman video. Kebolehpercayaan interrater skor berkisar dari 88 peratus kepada 100 peratus. Seperti disarankan oleh Portney dan Watkins (2000), nilai pekali perjanjian ditetapkan lebih tinggi dari dan sama dengan 0.75 untuk kebolehpercayaan interrater sehingga boleh dianggap handal. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan statistik inferensial. Analisis kovariansi (ANCOVA) telah digunakan untuk menguji soalan 1-4 untuk menentukan apakah ada perbezaan yang signifikan dalam kemahiran motorikasar, kemahiran manipulasi objek, kemahiran statik dan kemahiran lokomotor untuk anak-anak prasekolah antara dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.


Kajian Rintis

1.      The Gross Motor Development (TGMD) (Ulrich,1985)
2.      Mullen Scales of Early Learning: AGS Edition (MSEL : A) (Mullen,1995)


Populasi dan Persampelan

Populasi sasaran kajian ini terdiri daripada kanak-kanak menghadiri prasekolah yang berusia 36 bulan hingga 71 bulan, di Taichung, Taiwan. Subjek dipilih secara rawak daripada prasekolah terpilih. Sejumlah 60 kanak – kanak dipilih setelah mendapat izin daripada beberapa pihak terbabit.


Tatacara Pengumpulan Data

Soalan 1: Kemahiran Motor Kasar
Jadual 1 menunjukkan keputusan ujian soalan 1. Keputusan ANCOVA menunjukkan bahawa ada perbezaan yang signifikan dalam kemahiran motor kasar, F (1.57) = 4.32, p = 0.042, antara kanak-kanak yang menyertai  program pergerakan kreatif yang mendapat skor lebih tinggi berbanding dengan kumpulan kawalan.

Soalan 2: Skor Manipulasi Objek  terhadap PDMS-2
Jadual 2 merumuskan skor postest bagi manipulasi objek yang disesuaikan bagi  ujian PDMS-2 antara kumpulan eksperimental dan kumpulan kawalan. Tidak ada perbezaan yang signifikan dalam skor manipulasi objek , F (1.57) = 1.32, p = 0.26, pada PDMS-2 antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Tidak ada perbezaan signifikan yang dapat dilihat dalam skor manipulasi objek pada ujian PDMS-2 antara kanak-kanak yang menyertai program pergerakan kreatif dengan mereka yang tidak menyertai.


Soalan 3: Skor Statik terhadap PDMS-2
Analisis kovarian bagi soalan tiga berdasarkan skor statik pada ujian PDMS-2,  telah dirumuskan dalam Jadual 3. Tidak ada perbezaan signifikan didapati dalam skor statik, F (1.57) = 0.08, p = 0.78, terhadap ujian PDMS-2 antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Tidak ada perbezaan yang signifikan dijumpai.

Soalan 4: Skor Lokomotor terhadap PDMS-2
Analisis kovariansi yang digunakan untuk menguji soalan keempat ini adalah untuk menentukan apakah terdapat perbezaan ketara dalam skor lokomotor  pada ujian PDMS- 2 antara kanak-kanak yang menyertai program pergerakan kreatif dan kanak - kanak dalam kumpulan kawalan. Perbezaan yang signifikan dalam skor lokomotor, F (1.57) = 5.82, p = 0.02, dalam ujian PDMS-2 antara kedua-dua kumpulan menunjukkan bahawa keputusan kumpulan eksperimen lebih tinggi dari mereka yang berada dalam kumpulan kawalan.


Perbincangan

Kajian ini mendapati bahawa kemahiran motor kasar boleh dipengaruhi oleh rancangan pergerakan yang sesuai. Asas belajar untuk anak-anak adalah interaksi fizikal dengan dunia (Hagens, 1994). Hanya berjalan di sekitar taman bermain tidak cukup. Perancangan untuk seluruh anak harus meliputi perancangan untuk pengambilalihan program  pergerakan. Folio dan Fewell (2000) menunjukkan bahawa konsep pembangunan motor telah banyak diteliti sejak tahun 1930-an. Teori pada 1980-an mencadangkan agar kemahiran motor boleh dipertingkatkan melalui latihan, pembelajaran dan interaksi persekitaran yang mempromosikan integrasi tahap urutan kematangan perkembangan motor dikenalpasti  (Gallahue, 1993; Gallahue & Ozmun, 1995).

Program pergerakan yang tepat sangat penting untuk perkembangan kemahiran motor kasar -kanak prasekolah. Rancangan pengajaran program pergerakan kreatif kreatif terdiri daripada lima bahagian: 1) memanaskan badan, 2) mengeksplorasi konsep, 3) membangunkan kemahiran, 4) mencipta dan 5) menyejukkan badan. Dalam bahagian membangunkan kemahiran, rancangan pengajaran telah menekankan kepada pengenalan dan mempraktikkan  kemahiran lokomotor tertentu. Kanak- kanak berumur tiga hingga empat tahun dilatih dengan kemahiran asas lokomotor. Fokusnya adalah kepada mempraktikkan kemahiran lama dan mengembangkan kemahiran pergerakan dengan cara yang baru seperti mengundur, lari sisi, kelajuan, melompat dan skipping. Contohnya kanak- kanak lima tahun dapat menjalankan cara skipping dan melompat yang berbeza  dengan lebih maju  seperti langkah hop. Pergerakan mudah telah disatukan untuk membentuk kombinasi pendek.

Para penyelidik telah melaporkan bahawa kanak-kanak yang menerima program intervensi motor  dapat meningkatkan kemahiran perkembangan motor (Blok & Davis, 1996; Boucher & Doescher, 1992). Walaupun secara umum dipercayai bahawa kanak-kanak secara automatik memperoleh kemahiran motor  seiring dengan pertumbuhan badan, namun kematangan normal bermaksud bahawa kanak – kanak hanya akan mampu melakukan kebanyakkan kemahiran motor pada tahap prestasi yang rendah. Latihan dan pemantauan berterusan amat penting bagi tahap prestasi kanak- kanak bagi kemampuan melakukan sesuatu pergerakan (Gallahue, 1993; Pica, 1997). Malah, pembangunan fizikal sebahagiannya terdiri daripada kurikulum harian akan membantu anak-anak menjadi pelajar yang lebih yakin terhadap diri pada usia awal dan akan menetapkan pola untuk menjalani kegiatan fizikal dengan lebih seronok (Hagens, 1994).


Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, hasil kajian ini memberikan panduan kepada para profesional yang terlibat dalam bidang pendidikan awal kanak – kanak untuk menyokong program pergerakan kreatif. Penemuan kajian ini menunjukkan titik awal dan menjadi model yang menarik. Individualistik model ini berkemungkinan mampu memenuhi keperluan unik kanak-kanak.

Melalui kajian ini, pembaca dapat mengembangkan pemahaman mereka mengenai apa itu pergerakan kreatif dalam persekitaran prasekolah, merasakan masa dan tempat yang mana  pergerakan kreatif boleh menjadi aktiviti harian kelas dan meningkatkan kemahiran dalam perancangan dan membentuk pengalaman pergerakan kreatif yang bermakna . Untuk membentuk pengalaman pergerakan kreatif secara keseluruhan agar bermanfaat terhadap kanak – kanak, haruslah ada persepaduan antara perancangan, kegiatan dan penilaian. Pendidik akan mempunyai idea tentang sifat kemahiran motor kasar yang dimiliki setiap kanak- kanak. Menyiapkan kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangan seseorang adalah amat penting.

Komen

Kajian ini sememangnya berguna dalam membentuk perkembangan motor kasar kanak – kanak. Pendekatan dan instrumen yang digunakan telah terbukti berkesan berdasarkan kajian rintis sebelum ini. Perkembangan motor kasar yang baik harus bermula sejak kecil melalui program- program pergerakan kreatif yang relevan dengan keperluan semasa.


Nama
HAFIZAH BINTI MUSTAFFA
Angka Giliran
2010181340082

0 ulasan: